Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

İnteso Bilişim ve İnternet Hizmetleri olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması sorumluluğumuz altındadır. Bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ‘veri sorumlusu’  adı altında kabul ettiğimiz sorumlulukları paylaşmaktayız. İnteso Bilişim ve İnternet Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla KVKK kapsamında aşağıda yazan sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu beyan ederiz.

Hizmetlerimiz gereği bizimle paylaştığınız her türlü bilgi, belge, kimlik, fotoğraf, şifre vb. verilerin tarafımızca korunacağını ancak kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile paylaşılabileceğini beyan ederiz.

MADDE 4

(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

 b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

 c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

 ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

MADDE 10

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. İlgili kişinin hakları

 MADDE 11

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve güvenliği ile alakalı her türlü soru ya da sorun için bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz. KVKK madde 28’de belirtilen haller hariç tutulmak üzere haklarınızı şirketimize başvuru yaparak talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz günde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin tarafımıza maliyet getirmesi halinde KVKK madde 13’teki haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz.

 

İLETİŞİM  BİLGİLERİMİZ:

Adres: Çınar Mah. Fatih Cad. No:1/23 Daire:406 Çiçek Plaza Bornova / İZMİR

E-Posta: kisiselveri@inteso.com.tr